Otis the Diplodocus

The gorgeous “Otis the Diplodocus” made by Nana Huchy

D I M E N S I O N S
34cm  x  27cm

$56.00

Out of stock